Xue, W., Juanli, W. ., Naili, W., Di, Z., Zhen, C., Hanlin, Z., Keqing, Z., Aimin, B., Jing, Z., Yi, S., Xiaojing, Q. and Wenying, Q. (2022) “Standardized Operational Protocol for the China Human Brain Bank Consortium”, Human Brain, 1(1), pp. 92–106. doi: 10.37819/hb.001.001.0209.