Xue, Wang, Wu Juanli, Wang Naili, Zhang Di, Chen Zhen, Zhang Hanlin, Zhu Keqing, et al. 2022. “Standardized Operational Protocol for the China Human Brain Bank Consortium”. Human Brain 1 (1):92–106. https://doi.org/10.37819/hb.001.001.0209.