Che, Huan-Yu, Jia-Qi Ai, Chen Yang, Xiao-Lu Cai, Yan Wang, Juan Jiang, Qi-Lei Zhang, et al. 2022. “Characterization of a New Set of Monoclonal β-Amyloid Antibodies ”. Human Brain 1 (1):3-20. https://doi.org/10.37819/hb.001.001.0206.