Cao, Yuan, Mei-Ying Huang, Mei-Jun Shu, and Yi-Cheng Zhu. 2022. “Brain Pathological Changes from Population-Based Studies”. Human Brain 1 (1):63-76. https://doi.org/10.37819/hb.001.001.0205 .