Liu, Fan, Xiang-Sha Yin, Cong Cong, Yuanzhuo Wang, and Chao Ma. 2022. “Human Brain Banking As a Convergence Platform of Neuroscience and Neuropsychiatric Research”. Human Brain 1 (1):46-62. https://doi.org/10.37819/hb.001.001.0204.