He, Kaiwu, Lulin Nie, Zhongliang Dai, Shupeng Li, Xifei Yang, and Gongping Liu. 2023. “The Role of TrkB Receptor Signaling in Alzheimer’s Disease”. Human Brain 2 (4). https://doi.org/10.37819/hb.4.1788.