(1)
Xue, W.; Juanli, W. .; Naili, W.; Di, Z.; Zhen, C.; Hanlin, Z.; Keqing, Z.; Aimin, B.; Jing, Z.; Yi, S.; Xiaojing, Q.; Wenying, Q. Standardized Operational Protocol for the China Human Brain Bank Consortium. Human Brain 2022, 1, 92–106.