[1]
Xue, W., Juanli, W. , Naili, W., Di, Z., Zhen, C., Hanlin, Z., Keqing, Z., Aimin, B., Jing, Z., Yi, S., Xiaojing, Q. and Wenying, Q. 2022. Standardized Operational Protocol for the China Human Brain Bank Consortium. Human Brain. 1, 1 (Oct. 2022), 92–106. DOI:https://doi.org/10.37819/hb.001.001.0209.