Xing, Lida, Martin Lockley, Hendrik Klein, Zheng Ren, Bolin Tong, W. Scott Persons IV, Guangzhao Peng, Yong Ye, and Miaoyan Wang. 2021. “Lower Cretaceous Dinosaur Trackways Exposed by Water Erosion in Sichuan Province, China”. Biosis: Biological Systems 2 (1):217-28. https://doi.org/10.37819/biosis.002.01.0093.