Xing, Lida, Martin G. Lockley, Zheng Ren, Chang Liu, W. Scott Persons IV, Guangzhao Peng, Yong Ye, and Shan Jiang. 2021. “Dinosaur Tracks from Tang Dynasty Grottoes Area in Sichuan Province, China”. Biosis: Biological Systems 2 (2):283-92. https://doi.org/10.37819/biosis.002.02.0103.